Pastel Index Sticky Note v2 Styles

Pastel Index Sticky Note v2, 05 Terrazzo
Pastel Index Sticky Note v2, 06 Ballet
Pastel Index Sticky Note v2, 07 Sunset
Pastel Index Sticky Note v2, 08 Circus
Pastel Index Sticky Note v2, 09 Autumn
Pastel Index Sticky Note v2, 10 Burger
Pastel Index Sticky Note v2, 11 Cotton
Pastel Index Sticky Note v2, 12 Lavender